Isolasjonstesting på generatorer

Dato: mars 2012
Sted: Ula-feltet

Karsten Moholt ble leid inn for å kjøre høyspent isolasjonstesting på tre generatorer og en WAG-motor på en av BP’s rigger. Resultatene av testene viste at de tre generatorene var i god stand, men det ble funnet mye rust på kjølerne og kjølehusene. Kjølerne ble anbefalt utskiftning. WAG-motoren kom dårlig ut av testen, med mye svakheter i isolasjonen.
 
Denne motoren var i forkant av testingen inspisert visuelt, der det var funnet manglende sporkiler. Timetelleren viste 105100 timer driftstid. Det ble målt IR på 11,9 GΩ og PI på 5,8. Sammenliknet med tabell er dette gode verdier. Tanδ ble målt til 0,7 %, som også er en god verdi. Testen for partielle utladninger (PD) ble kjørt trinnvis fra 40 % til 100 % av merkespenning. Ved merkespenning var nivået på PD over 30nC, hvilket er veldig høyt. Sammenliknet med resultatet ved 80 %, hvor det ikke ble målt utladninger over 2nC, var dette ikke gode resultater. En ikke-lineær økning mellom spenning og PD kan tyde på svake punkt/skader på isolasjonen.
På bakgrunn av målingen anbefalte Karsten Moholt at motoren ble tatt ut av drift og erstattet med reservemotor. Det ble også vedlagt et plan til utskiftning av motoren dersom kunden ønsket dette. Denne planen tok for seg hva som måtte gjøres av klargjøring og tilpassing av reservemotoren, og et estimat på hvor lang tid jobben ville ta.
 
Dersom kunden fant den kalkulerte risikoen ved videre drift av dagens motor tilfredsstillende, tilbudte Karsten Moholt installasjon av online PD-overvåkning av maskinen. Kunden ønsket helst ikke å måtte ta motoren ut av drift, men anså konsekvensene av et mulig havari som større enn tapet av å ha motoren ute av drift i perioden mens reservemotoren ble montert.
 
Begge motorene ble sendt til Karsten Moholts verksted på Askøy for mekanisk oppmåling. Det er selvsagt viktig at de fysiske dimensjonene på de to er identiske, og dette ble sjekket på verkstedet. Nødvendig utstyr ble flyttet over fra gammel motor til reserve, og reservemotoren gjennomgikk en fullstendig test for å forsikre at den var i god stand.
 
Motoren ble så fraktet ut til riggen for montering, mens den gamle ble sendt til omvikling. Hele operasjonen tok to dager mindre enn estimert, så kunden var svært fornøyd med jobben som Karsten Moholt gjorde.
 
Denne jobben er et godt eksempel på at høyspent isolasjonstesting av stator er en lite kostbar test for å sjekke hvilken stand statoren er i. Svekkelser i isolasjonen er ofte ikke mulig å observere visuelt, og det bør derfor tas tester jevnlig for å kontrollere dette. Testen kan gi en tidlig indikasjon på når statoren bør overhales, og dermed gjøre det mulig å planlegge denne når det passer.